Kwaliteit

Als school monitoren we op diverse manieren of we de kwaliteit leveren die we willen leveren. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van de kinderen in de breedste zin van het woord. We brengen daarom zelf vorderingen in kaart, checken met regelmaat of we nog doen, wat we zeggen te doen.  Soms intern binnen het team, maar ook samen met ouders of kinderen door enquêtes of in gesprek.

Vanuit Florente Basisscholen wordt elke 4 jaar een visitatiebezoek uitgevoerd door Verus. Daarbij houden we onszelf dus tegen het licht op allerlei terreinen in de school. Daarnaast leggen we ook verantwoording af aan het bestuur van Florente en de onderwijsinspectie.

Op diverse manieren is tegenwoordig ook op internet te zien hoe scholen ervoor staan. Hieronder treft u een tweetal voorbeelden aan.

Terugkoppeling Ouder- en Leerlingenquête 2016

Terugkoppeling Oudertevredenheidspeiling 2017


Websites m.b.t. kwaliteit scholen

kwalit1

Op deze site geven basisscholen u inzicht in hun resultaten, op basis van onderwerpen die voor elke school hetzelfde zijn. De informatie komt van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de basisscholen zelf. De site is in ontwikkeling en wordt de komende maanden verder uitgebreid, bijvoorbeeld met informatie over ouder- en leerlingtevredenheid, onderwijstijd en schoolklimaat & veiligheid.

 


De Schoolwijzer brengt de kwaliteit van de Amsterdamse basisscholen in kaart. Er zijn per school steeds drie onderwerpen die inzicht geven in de kwaliteit van de school: het oordeel van de onderwijsinspectie, de eindresultaten van de school en de resultaten van de toetsen taal en rekenen van groep 2 tot en met groep 6.

 

RDO_vignet_kleur

De directeur is Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Dit betekent dat zij geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO en voldoet aan de eisen die aan een schooldirecteur gesteld worden.
Het Schoolleidersregister PO is een beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs. Het Schoolleidersregister is een erkenning van de cruciale rol van schoolleiders voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is het register in het leven geroepen om de beroepsgroep te versterken en verdere professionalisering te stimuleren. Om de vier jaar moeten schoolleiders zich her-registreren.