Klachtenregeling

Onze schoolvereniging heeft het model klachtenregeling vanuit de Besturenraad voor het Christelijk onderwijs overgenomen en zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van deze organisatie. Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkene wordt gediend, maar ook het belang van de school. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op de juiste wijze worden afgehandeld.
De klachtenregeling stelt de ouders in staat om, wanneer zij het gevoel hebben niet voldoende bij de leerkracht of de directie terecht te kunnen, extern hulp te zoeken, Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van kinderen, de inrichting van de schoolorganisatie, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van de kinderen, discriminerend gedrag, seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten.

Contactpersoon
Per school is een contactpersoon benoemd. De contactpersoon voor de school kan de klager verwijzen naar de vertrouwenspersoon, die door het bestuur is aangesteld. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verwijst, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties.

De contactpersonen voor de Jan Woudsmaschool:   

Mevr. J. van Nie
judithvannie@gmail.com

Mevr. X. Scholten
xenia2712@yahoo.com

U kunt ook in de speciale brievenbus links in de entree uw vraag / opmerking achterlaten