Klachtenregeling

Vertrouwenspersoon

Wij vinden het belangrijk dat u met uw vragen, opmerkingen, zorgen of klachten naar school komt en deze bespreekt met ons. Alleen zo kunnen we weten wat u ervaart. Meestal kunnen we dan in goed overleg eventuele problemen oplossen. Of we kunnen u uitleggen waarom we op een bepaalde manier handelen.
Komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u terecht bij de directeur. Als er geen oplossing gevonden kan worden, dan biedt de Vertrouwenspersoon een luisterend oor bij klachten en geeft advies en ondersteuning.
Zij gaat met u na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een officiële klacht of dat door bemiddeling alsnog een oplossing kan worden bereikt. Ze begeleidt u eventueel bij een verdere procedure en indien nodig verwijst hij naar ondersteunende instanties. Een vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij te weten komt.

 

Voor onze school is de vertrouwenspersoon:

Annette Rensenbrink - a.rensenbrink@janwoudsmaschool.nl 

Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er.
Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de Florente website. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden.
De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie:

 

Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs

T: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
F: 070-3020836
E:  info@gcbo.nl

 

Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de klachtencommissie. Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene waarover is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot een van de volgende routes:

 

Route 1: Interne klachtbehandeling (op niveau van school of bestuur)
Als de KC denkt dat een klacht snel op school(bestuurs)niveau kan worden opgelost, wordt – na overleg met de klager en het schoolbestuur – de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur. Als de betrokkenen dat al hebben geprobeerd of geen heil zien in interne klachtbehandeling, dan kan worden gekozen voor mediation of de formele klachtprocedure.

 

Route 2: Mediation
Als interne klachtbehandeling niet tot de mogelijkheden behoort of niet tot een oplossing heeft geleid, dan wordt in het telefoongesprek met de secretaris-mediator de mogelijkheden van mediation en de formele procedure verkend. Als beide partijen een voorkeur hebben om onder begeleiding van een externe zelf tot een oplossing te komen, kan er mediation plaatsvinden (zie voor meer informatie: mediation bij de LKC)

 

Route 3: Formele procedure
Als besloten wordt de klacht via de formele procedure af te handelen dan onderzoekt de klachtencommissie waar de school bij aangesloten is de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De Klachtencommissie brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

 

Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de GCBO worden ingediend.

 

De externe vertrouwenspersoon van de stichting kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst.

 

Voor onze school is dat:

Pauline Meursing

Bereikbaar via mpm@intuitonem.com

Tel. 06 – 2886 9796  (ma. t/m do. tussen 16.00 à 19.00 uur)

 

Voor meer informatie, zie ook: http://www.florentebasisscholen.nl/ouders/klachtenregeling