Sponsoring

Florente Basisscholen hanteert ten aanzien van sponsoring binnen haar stichting de uitgangspunten
zoals geformuleerd in het “Convenant Scholen primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-
2022”. Dit convenant is bij de stichting op te vragen.