Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, wijzigingen in de schoolorganisatie en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.


In de medezeggenschapsraad zitten 2 vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en 2 vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding).
Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.

 

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht.
De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht.
Instemmingsrecht wil zeggen dat de schoolleiding cq. het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd.
Bij het adviesrecht geldt dat de schoolleiding cq. het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen.


Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

Voor alle scholen van Florente Basisscholen is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Zij bespreken onderwerpen en beleidsstukken die alle scholen aangaan. Vanuit onze school heeft daar een ouder zitting.

 

Leden

De MR van de Jan Woudsmaschool bestaat uit de volgende leden:

 

Oudergeleding:

* Terma Apai
* Henri Jacobs

 

Personeelsgeleding
* Renate Bremmer

* Jessica Arnoldus

 

GMR-leden
* Paul Lammen
* Daniël van Straten

 

U kunt de MR persoonlijk benaderen of via het adres  mr@janwoudsmaschool.nl

 

Vergaderingen

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, tenzij het over vertrouwelijke zaken gaat.